fbpx

Regulamin

Regulamin Szkoły Baletowo-Muzycznej Da Capo

 

§1

1. Deklaracja udziału dziecka w zajęciach jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Szkoły.

2. Regulamin obowiązuję na dany rok artystyczny tj. od jego rozpoczęcia 16 września 2020 roku do jego zakończenia 16 czerwca 2021 r.

§2

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie nauki wokalu, tańca lub gry na instrumentach, zgodnie z wybranym przez Rodzica przedmiotem i zakresem godzinowym.

2. Szkoła zobowiązuje się do zatrudnienia kompetentnych nauczycieli i dołoży wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi.

3. Szkoła prowadzi zajęcia zgodnie z reżimem sanitarnym i zaleceniami Ministerswa Zdrowia.

4. Organizacja roku dotycząca ferii, wakacji, dni wolnych od nauki przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych w województwie małopolskim. Szczegóły na stronie www.dacapo.pl w zakładce Sezon 2020/2021/Kalendarium roku artystycznego.

5. Szkoła zastrzega sobie możliwość rezygnacji z otwarcia lub prowadzenia grupy w przypadku mniejszej niż 6 osób liczby uczestników.

6. Widełki wiekowe dotyczą dzieci nowych, chcących uczęszczać na zajęcia od nowego roku artystycznego. Decyzję o zapisie dziecka do grupy podejmuje nauczyciel prowadzący, po sprawdzeniu możliwości i umiejętności kandydata.

7. O zmianach w toku pracy Szkoły wynikających z realizacji programu nauczania, w tym o dniach wolnych w przypadku przeprowadzania audycji, czy koncertów oraz o dodatkowych zajęciach Rodzic będzie powiadamiany za pomocą wiadomości sms oraz komunikatami na stronie www.dacapo.pl oraz facebooku Szkoły.

§ 3

1. Rodzic powinien zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, zakup stroju ćwiczebnego i zaleconych przez pedagoga rekwizytów. Rodzic powinien także zapewnić dziecku właściwe miejsce do ćwiczenia w domu oraz motywować i dopilnowywać systematyczności przygotowywania ucznia do zajęć.

2. Rodzic zobowiązany jest do aktualizowania wszelkich zmian numerów telefonów, adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu Szkoły z Rodzicami.

§ 4

1. Nauka w Szkole płatna jest w systemie czesnego miesięcznego zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie (kwoty nie ulegną zmianom w ciągu roku artystycznego). Wpłaty powinny być dokonywane przez 10 miesięcy począwszy od września 2020 do czerwca 2020 w terminie do końca każdego miesiąca. Rodzice, którzy w marcu 2020 roku dokonali pełnej płatności, we wrześniu 2020 r. wpłacają 125 zł.

2. Opłata zwana „czesnym” nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, lecz za całość kształcenia. Ustalone miesięczne raty czesnego są jednakowej wysokości niezależnie od ilości zajęć w Szkole w danym miesiącu.

3. W przypadku gdy na zajęcia w Szkole uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, wówczas opłata za zajęcia drugiego dziecka obniżona jest o 10%, trzeciego i każdego kolejnego zaś o następne 20%.

4. Zniżka za zajęcia przysługuje także w przypadku, gdy dziecko uczęszcza na więcej niż jedne zajęcia. Na zajęcia tańsze przysługuje wówczas 10% zniżki.

5. Czesne należy wpłacać na konto bankowe Szkoły:
ETNOZMYSŁY Katarzyna Gać
Nr konta: 77 2490 0005 0000 4500 4811 6230
Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prosimy tytułować:
[Imię i Nazwisko dziecka] [nazwa_grupy] miesiąc [nazwa_miesiąca]

6. Zaległość we wnoszeniu opłat (czesnego) przekraczająca 14 dni powoduje skreślenie z listy uczniów i rozwiązanie umowy.

7. W szczególnych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na indywidualny harmonogram wpłat.

§ 5

1. Nieobecność ucznia na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty.

2. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Szkołę obowiązuje powiadomienie Rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6

1. Rodzic ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny. Termin wypowiedzenia umowy nie może być jednak krótszy niż dwa tygodnie i powinien zostać dokonany w formie pisemnej.

§ 7

1. Rodzic oświadcza, że zapoznał się z zasadami obowiązującymi w Szkole.

2. Rodzic wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe publikowanie zdjęć ze spektakli lub prób na stronie internetowej (www.dacapo.pl), na profilach społecznościowych i materiałach promujących Szkołę.

3. Rodzic wyraża zgody na otrzymywanie wiadomości email, sms dotyczących zajęć w szkole.

§ 8

1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Szkoły.

§ 9

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.